coi sao hạn 2021 cho Nữ 2016

Xem sao chiếu mệnh trong năm 2021 cho nữ Bính Thân(2016)

Là vì sao chánh thất kiến hung tai, cho nên năm nào người có bị sao La Hầu, xem như năm đó bị xấu, nhưng Nam giới kỵ nhiều hơn Nữ giới. Sao này chiếu mệnh thường đem lại những điều không may liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị